Mann, Monika: Kleine Prosa., 4.4.1970
 

Kleine Prosa.