Mann, Monika: Mathias. Eine short-short-story., 19.4.1975
 

Mathias. Eine short-short-story.