Mann, Monika: Kleine Prosa. 04/04/1970
 

Kleine Prosa.