Iwanami-Shoten <Tokyo>: . Tokio, 15/07/1950 - 22/11/1952
Content