Mann, Erika: Searchlight through the Blackout. 1940 - 1941