Mann, Monika: Mathias. Eine short-short-story. 19/04/1975
 

Mathias. Eine short-short-story.